Ecologisch onderzoek

Vegetatie onderzoek

Voor een beheerder is het van groot belang de samenstelling en kwaliteit van de aanwezige vegetatietypen in het gebied te kennen. De vegetatie speelt een sleutelrol in de evalutatie van het gevoerde beheer. Het geeft informatie over abiotische factoren als bodemgesteldheid, vermesting, verzuring, verdroging en vergrassing. De vegetatie op haar beurt heeft weer grote invloed op de samenstelling van de aanwezige fauna.

Door periodieke monitoring wordt inzicht in de ontwikkeling van de vegetatie verkregen. Afhankelijk van het doel kan dit in de vorm van een vegetatiekartering, een flora kartering of vaste proefvlakken (PQ’s). Een vegetatiekartering vormt tevens de basis voor de habitattypenkaart. Deze kaart is een belangrijk element in het beheerplan van Natura2000 gebieden. Buro Bos heeft vele jaren ervaring in het verrichten van flora- en vegetatie onderzoek.

 

 

 

 

Inventarisatie fauna

Via de Wet Natuurbescherming is een groot aantal diersoorten beschermd in Nederland. Het is voor een terreineigenaar dus zinvol om te weten welke soorten in het beheerde gebied leven. Dit geldt voor alle soorten, beschermd of niet. Sommige planten of dieren zijn immers niet beschermd, maar landelijk of europees gezien wel degelijk zeldzaam.

Veel van de aanwezige fauna blijft vaak onopgemerkt door een verborgen of nachtelijke levenswijze. Elke diergroep vereist daarom weer een andere aanpak, dat maakt het ook zo interessant. Dikwijls is een nadere controle via een binoculair of een microscoop noodzakelijk, dat opent een wonderbaarlijke wereld.

Buro Bos schept er veel genoegen in nauwkeurig onderzoek uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van zoogdiersoorten als vleermuizen of boommarters, maar bijvoorbeeld ook reptielen, amfibieƫn, libellen, vissen, mieren of slakken behoort tot de mogelijkheden. Informeert u naar de mogelijkheden: Contact