Natuurtoets

Een initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen heeft in het dichtbevolkte Nederland te maken met diverse vormen van wetgeving. Op het gebied van natuur is de Wet Natuurbescherming van belang. Deze is in 2017 van kracht geworden.
Buro Bos heeft ervaring met wetgeving en inventarisatie en denkt graag met de opdrachtgever mee. Binnen de geldende wetgeving is vaak mogelijk om zowel ruimte te bieden voor economie als ecologie. Door creatieve en praktische oplossingen te bieden, werkt Buro Bos mee aan een bevredigende oplossing van de situatie.

Om het overzichtelijk te houden volgt hieronder een beknopte uitleg over deze wet.

Wet Natuurbescherming onderdeel Soortbescherming (voorheen Flora- en faunawet)

Dit onderdeel regelt de bescherming van inheemse planten- en diersoorten. Een groot aantal vogel-, plant-, zoogdier-, amfibie-, reptiel, vis-, insecten- en weekdiersoorten is beschermd. Niet alle soorten zijn even streng beschermd, er zijn 3 categorie├źn.

Verder is er een zorgplicht in de wet opgenomen. Menselijk handelen mag geen nadelige gevolgen hebben voor flora en fauna.

Om te weten of er beschermde soorten in een gebied voorkomen, dient een aantal stappen doorlopen te worden.

1 Quickscan

De ecologische quickscan is een verkennend onderzoek en bestaat uit twee delen. Een korte deskresearch waarin de reeds bekende verspreiding van soorten in het gebied wordt verzameld. En een veldbezoek waarin wordt gekeken naar het (potentieel) voorkomen van soorten. Dit onderzoek kan over het algemeen binnen 4 weken uitgevoerd worden.

2 Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de uitkomsten van de quickscan is er vervolgonderzoek nodig. Als blijkt dat er (mogelijk) beschermde soorten voorkomen, dient onderzocht te worden wat de verspreiding van die soorten is. Afhankelijk van de soort kan dit een maand tot 1 jaar duren. Zo is het voor onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk meerdere keren het gebied te bezoeken in de juiste tijd van het jaar. Er wordt gebruik gemaakt van specialistische apparatuur (bat detector).

3 Opstellen aanbevelingen

Buro Bos maakt samen met de opdrachtgever een plan om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen.

4 Aanvraag ontheffing

Mocht het echt niet mogelijk zijn effecten te vermijden, dan zal er een ontheffing aangevraagd worden. Hierbij moeten ook mitigerende (verzachtende) en/of compenserende maatregelen aangegeven worden. Vaak duurt het 3 tot 6 maanden voordat een ontheffing door de provincie behandeld is. Buro Bos zal de opdrachtgever uiteraard bij dit proces begeleiden.
Uitgebreide informatie is te vinden onder: RVO.nl

Wet Natuurbescherming onderdeel Gebiedsbescherming (voorheen NB-wet)

Dit onderdeel regelt de bescherming van Natura2000 gebieden in Nederland. Natura2000 is een netwerk van Europese waardevolle natuurgebieden.

Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde instandhoudingsdoelen.

Op grond van de Wet Natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Als er een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt in of nabij een N2000 gebied, is een toetsing aan de wet noodzakelijk. Deze toetsing bestaat uit een aantal stappen.

Voortoets

In de eerste fase wordt gekeken of een ontwikkeling significante effecten heeft op het natuurgebied. Het hangt af van de omvang en aard van de ingreep  welk onderzoek nodig is. Vaak is er sprake van deskresearch, een veldbezoek en een conclusie over de effecten. Ook wordt er overleg gevoerd met het bevoegd gezag, oftewel de instantie die de eventuele vergunning afgeeft. Vaak is dat de provincie, soms het ministerie van Economische zaken.

Habitattoets

Afhankelijk van de uitslag van de voortoets is het nodig verder onderzoek te verrichten (een habitattoets), of is er geen vergunning noodzakelijk.

Wilt u meer informatie over de verdere procedure, neem dan contact op met Buro Bos: Contact